متن مداحی مازندرانی


متن مداحی مازندرانی

مجموعه نوحه های مازندرانی اثر آقای ذبیحی دریافتی از وبلاگ استاد محسن زاده شاعر وستایشگر اهل بیت عصمت وطهارت mohseni87.blogfa.com/ ‏


متن مداحی مازندرانی

مجموعه نوحه های مازندرانی

مجموعه نوحه های مازندرانی

نوحه شماره۱

کوفیان من پسر حیدرمه           من همه هستی پیغمبرمه

شمه دعوتنامه جا بیمومه         شمه مهمونمه اینجه درمه

بیمّومه غریب وتنهامه            آوارۀ این دشت وصحرامه

حسینمه عزیز زهرامه            نور دل رسول بطحامه  ۲ 

================

شماها ای مردم نامهربون     بَنَوِشتَنی مه وسّه یک زبون

بَنَوِشتنی بخواسّنی مره             که بِیَم کوفه با شه زن ووچون

بیمّومه غریب وتنهامه            آوارۀ این دشت وصحرامه

حسینمه عزیز زهرامه            نور دل رسول بطحامه۲

=============

من سر خود نیمومه شمه ور         شمه نامه هاره دارمه سر به سر

هرچی که بنویشتنی ره دونّنی      هسّنی شه گفته ها جا باخبر

بیمّومه غریب وتنهامه            آوارۀ این دشت وصحرامه

حسینمه عزیز زهرامه            نور دل رسول بطحامه ۲

===============

مره بخواسنی من امام بوئم        شمه صاحب اختیار تام بوئم

همه تا دونّنی این حق منه         مورد عزّت واحترا م بوئم

بیمّومه غریب وتنهامه            آوارۀ این دشت وصحرامه

حسینمه عزیز زهرامه            نور دل رسول بطحامه  ۲

===============

اِسا چه راه ره دوسّنی مه رو      چه اِتی هرسّانی مه روبه رو

مگه مه گناه چیه که اینجوری     مه وچون غش بکنن برای او

بیمّومه غریب وتنهامه            آوارۀ این دشت وصحرامه

حسینمه عزیز زهرامه            نور دل رسول بطحامه  ۲

====================

این فرات که مثل دریا روشنه              مه مارِ مهریوئه امه شنه

نلّنّی تا که مه وچون بَخرن            تشنائی دارنه وچون ره کشنه

بیمّومه غریب وتنهامه            آوارۀ این دشت وصحرامه

حسینمه عزیز زهرامه            نور دل رسول بطحامه  ۲

=====================

من شمه امامه رهبرمه         من شمه نائب پیغمبرمه

کوفیان گول یزید ره نخرین       به خدا من حجت داورمه

بیمّومه غریب وتنهامه            آوارۀ این دشت وصحرامه

حسینمه عزیز زهرامه            نور دل رسول بطحامه  ۲

====================

مه جا بیعت با یزیدره خاننی     اقتدار اون پلیدره خاننی

من وبیعت با ستمگر ابدا         اگه مه جا این نوید ره خواننی  

بیمّومه غریب وتنهامه            آوارۀ این دشت وصحرامه

حسینمه عزیز زهرامه            نور دل رسول بطحامه  ۲

===================

من علی اکبرو اصغر دمّه      عون وعبدالله وجعفردمّه

دست بیعت ره ندمّه به یزید       دین وسّه سر وپیکردمّه

بیمّومه غریب وتنهامه            آوارۀ این دشت وصحرامه

حسینمه عزیز زهرامه            نور دل رسول بطحامه  ۲

=====================

نوحۀ شماره۲

کربلا اَمروز۲  – اُورَه دَوَسَّنَه به روی پسر فاطمه

لشکر دِشمن۲ – با بی حیائی ی تِمُوم نَکِردبِیِه واهمه 

چی ُگذرنَه بَر۲ – زن ووچُونِ تِشنا درهوای گرم عراق

ای خِدا دیگر ۲- تاب وتوانِ زن ووَچِۀِ حُسین بَیِّه طاق

بارالها پسرپیغمبرگِناه چِیِه

ای خِدا –  این همه ظلم وستم رِوا نِیَه

مِگه شِه نِخواسِّنَه امام حسین کوفه بِیِه

ای خِدا –  این همه ظلم وستم رَوا نِیِه

اَمِه سلام به یاوران حسین         لعنت حق به قاتلان حسین   

===================

یارسولَ الله ۲ بِروبه کربلا بَوِین چِی کِنَّنَه با حسین

لشکر کوفه۲ چِی جُور بَلا اِیارنِنِه بَرسَرِتِه نورعین

با لباس دین۲ تِه دینِ روبرو هِرِسّانِه به ظلم وجفا

لشکر کوفه۲ دَنی بِیِه وِشُونِ چِشمِ دِلَه شرم وحیا

بارالها پسرپیغمبرگناه چیه

ای خدا –  این همه ظلم وستم روا نیه

مگه شه نخواسنه امام حسین کوفه بیه

ای خدا –  این همه ظلم وستم روانیه

امه سلام به یاوران حسین         لعنت حق به قاتلان حسین

=================

هرکسی ره که – یار امام حسین بیه بکوشتنه یک به یک

وشونه سر ره –  پس از بورین از بدن بشتنه نیزۀ تک

عون وعبدالله – جعفرو قاسم وبنی هاشمیان دلیر

همه تا بینه- فدائی را ه حسین به ضرب شمشیر وتیر

 بارالها پسرپیغمبرگناه چیه

ای خدا –  این همه ظلم وستم روا نیه

مگه شه نخواسنه امام حسین کوفه بیه

ای خدا –  این همه ظلم وستم روانیه

اَمه سلام به یاوران حسین         لعنت حق به قاتلان حسین

===================

علی اکبرِ ه _  بَدن رِه جُوُرِی بَزُونِه که بَیّه رِز و رَمُون

حضرت عباس – بی دست وسر بَیّه کنار علقمه غرق خون

علی اصغرِه  –   گلی رِه بَیته نِشونِه حرملۀ بی حیا

ونه سر بَیِّه  – به پوست آویزون وشِه پِرِ کَشَه جان هِدا

بارالها پسرپیغمبرگناه چیه

ای خدا –  این همه ظلم وستم روا نیه

مگه شه نخواسنه امام حسین کوفه بیه

ای خدا –  این همه ظلم وستم روانیه

اَمه سلام به یاوران حسین         لعنت حق به قاتلان حسین

===================

ابا عبدالله- شِه هستی رِه برای اَحکامِ الهی هِدا

پسر زهرا- هَکِرد بِیِه امرِ به معروف وبَهِیِّه فدا

ونه بدونیم – امرِ به معروفِ خِدا واجبَ بر ماهمه

نهیِ از مُنکر – خِدا دُونَّه دِشمِنُونِ عُمرِه دِنِه خاتمه

بارالها پسرپیغمبرگناه چیه

ای خدا –  این همه ظلم وستم روا نیه

مگه شه نخواسنه امام حسین کوفه بیه

ای خدا –  این همه ظلم وستم روانیه

اَمه سلام به یاوران حسین         لعنت حق به قاتلان حسین

===================

نوحه شماره۳

حسین وای  و حسین وای

غریبِ کربلائه      حسین وای وحسین وای

سرازپیکرجِدائه   حسین وای وحسین وای

امام وبی پنائه     حسین وای وحسین وای

شهید بیگنائه     حسین وای و حسین وای

خریدار بلائه      حسین وای و حسین وای

وِه اسلامّ َفدائه    حسین وای وحسین وای

بلاوِینّه رضائه     حسین وای وحسین وای

===================

محرم  ماه خون ماهِ عزائه

ِخدا ُدونّده اَمِه دل مِبتلائه

حسین حسین اَمِه وِرد زبونه

حسین مظلوم دشتِ کربلائه

حسن وای وحسین وای  ۲

بَزَن بَرسَروسِینه      که سالارِ مدینه

به کربلا بَهِیه          شهید ازراه کینه

حسین  وای وحسین وای (۲)

====================

ِبخواسِّنه حسین بن علی رِه

ِامامِ سوّم اُون نورِ جلی رِه         

ِورَه بِخواسِّنه مَردِم کوفه

ِشه پَیغَمبِرسِوّمین وَصِی رِه

بَزِن برسر وسینه       که سالار مدینه

به کربلا بهیه          شهید از راه کینه

حسین وای وحسین وای ۲

=======================

َبوِین دِشمِن  چَنِّه بی حیاهَسَّه

َاوَّل ِبیَمو ئِه راه رِه دَوَسّه

ُاورَم دَوَسَّنه  بَر روی آقا

زن ووَچِه تِشنا بِینَه وخَسّه

بزن برسروسینه       که سالار مدینه

به کربلا بهیه          شهید از راه کینه

حسین وای وحسین وای ۲

===================

کنار علقمه غوغا بَهِیّه

دِتا دَست از بدن جِدا بَهِیّه

علمدارِ حسین، عَبّاسِ فِدا

که وِ نِه  فرقِ سر دِتا بَهِیّه

بزن برسر وسینه     که سالار مدینه

به کربلا بهیه          شهید از راه کینه

حسین وای وحسین وای ۲

=================

علی اکبر که بِیِّه ماه پاره

حسین وزینبِ دلِ قِراره

َامُون از ساعتی که بُوردِه مَیدون

ِدشمن هَکَردَه وِره پاره پاره

بزن برسروسینه        که سالار مدینه

به کربلا بهیه          شهید از راه کینه

حسین وای وحسین وای ۲

==================

الهی حرمله بِشکِسبُو تِه دَس

تِه تُون بی رحم تر دَنِیَه هِیچکَس

چِتی تِه دِل رِضا بَیَّه بَزُوئِی

علی اصغر که دَیبِیِه تِه تِیررَس

بزن برسروسینه       که سالار مدینه

به کربلا بهیه          شهید از راه کینه

حسین وای وحسین وای ۲

======================

نوحه شماره ۴

تو مه مار یادگاری مه براری

تو مه چشه سوئی مه دار ونداری

تو مه تموم امیدی ومه قراری

آجان برار تو مه دار ومه نداری

تو شونی من بومّه تینار        تو هسّی مه دل قرار

الهی خواخر بمیره          که تره تینار نوینه

آجان برار توبوری چیکار هکنم

من ونه هنیشم برار برار هکنم

ونه هنیشم برمه زار وزار هکنم

ته غم وته غصّه ره آشکار هکنم

تو شونی من بومّه تینار        تو هسّی مه دل قرار

الهی خواخر بمیره          که تره تینار نوینه

توبدی چتی ته برارره بکوشتنه

ته پشت وپناه وته یارره بکوشتنه

ته رعنا پسر ته قرارره بکوشتنه

ته علی اصغر شیر خوارره بکوشتنه

تو شونی من بومّه تینار        تو هسّی مه دل قرار

الهی خواخر بمیره          که تره تینار نوینه

آبرار نشو تره کشنه ته دشمن

همه تا بیمونه برای بکوشتن

تو بوری مه جان در شونه برار از مه تن

بعد تو برار ونه چی کار هکنم من

تو شونی من بومّه تینار        تو هسّی مه دل قرار

الهی خواخر بمیره          که تره تینار نوینه

مره یاد بیمو مه مارگفت وگفتار

مره بوته زینب کربلاآخر کار

من دنیمه وقتی شونه میدون ته برار

خش هده ونه گلی ره تو با دلی زار

تو شونی من بومّه تینار        تو هسّی مه دل قرار

الهی خواخر بمیره          که تره تینار نوینه

آبرار هرس وصیت امه ماره

دومه که دیگر تره نویمّه دواره

ندومّه چتی بهیمه مه دل نخاره

بل تا خش هدم ته گلی ره ته بلاره

تو شونی من بومّه تینار        تو هسّی مه دل قرار

الهی خواخر بمیره          که تره تینار نوینه

نوحۀ شماره ۵

تو مه مار یادگاری مه براری

تو مه چشه سوئی مه دار ونداری

تو مه تموم امیدی ومه قراری

آجان برار تو مه دار ومه نداری

تو شونی من بومّه تینار        تو هسّی مه دل قرار

الهی خواخر بمیره          که تره تینار نوینه

آجان برار توبوری چیکار هکنم

من ونه هنیشم برار برار هکنم

ونه هنیشم برمه زار وزار هکنم

ته غم وته غصّه ره آشکار هکنم

تو شونی من بومّه تینار        تو هسّی مه دل قرار

الهی خواخر بمیره          که تره تینار نوینه

توبدی چتی ته برارره بکوشتنه

ته پشت وپناه وته یارره بکوشتنه

ته رعنا پسر ته قرارره بکوشتنه

ته علی اصغر شیر خوارره بکوشتنه

تو شونی من بومّه تینار        تو هسّی مه دل قرار

الهی خواخر بمیره          که تره تینار نوینه

آبرار نشو تره کشنه ته دشمن

همه تا بیمونه برای بکوشتن

تو بوری مه جان در شونه برار از مه تن

بعد تو برار ونه چی کار هکنم من

تو شونی من بومّه تینار        تو هسّی مه دل قرار

الهی خواخر بمیره          که تره تینار نوینه

مره یاد بیمو مه مارگفت وگفتار

مره بوته زینب کربلاآخر کار

من دنیمه وقتی شونه میدون ته برار

خش هده ونه گلی ره تو با دلی زار

تو شونی من بومّه تینار        تو هسّی مه دل قرار

الهی خواخر بمیره          که تره تینار نوینه

آبرار هرس وصیت امه ماره

دومه که دیگر تره نویمّه دواره

ندومّه چتی بهیمه مه دل نخاره

بل تا خش هدم ته گلی ره ته بلاره

تو شونی من بومّه تینار        تو هسّی مه دل قرار

الهی خواخر بمیره          که تره تینار نوینه

نوحۀ شماره ۶

الله اکبر در کرببلا               دست اباالفضل بهیّه جدا

درعلقمه دشمن بی حیا            هکرده فرقِ ،عباسّه دتا

خدا  وندا  حسین غریب            دیگه   بیّه   بدون حبیب۲

پسرام بنین     بهیه نقش زمین ۲      یا اباالفضل یا حسین۲

الله اکبر در کرببلا     دست اباالفضل بهیّه جدا     یا اباالفضل یا حسین۲

بزن به سینه ،یابزن به سر           شهید بهیّه ،حیدر پسر

فاطمه بورده ،کنارعلقمه         زینب وکلثوم، ره هدین خبر

که بهینی بی برار                   از جفای روزگار

خدا  وندا  حسین  غریب           دیگه  بیّه   بدون حبیب

پسرام بنین     بهیه نقش زمین       یا اباالفضل یا حسین

الله اکبر درکرببلا    دست اباالفضل بهیّه جدا      یا اباالفضل یا حسین

ونه دست راسّه اوّل ُبورینه شمشیرجا

                                  علمّه به دست چپ بهیته حیدر ریکا

پسر میر عرب                             مشکه بیته دست چپ

بوته به واللهِ ای قوم دغا         بهیّه دست راس از مه تن جدا

نکشمه دست از دامن حسین     کمّه حمایت من از دین خدا

دسّه از راه ولا                    د مّه در راه خدا

خدا وندا حسین غریب            دیگه بیّه  بدون حبیب۲

پسرام بنین     بهیه نقش زمین       یا ابالفضل یا حسین

الله اکبر در کرببلا     دست اباالفضل بهیّه جدا      یا اباالفضل یا حسین

ونه دست چپ ره هم از تن جدا هکردنه

                             تن ره تیر بارون ازراه جفا هکردنه

بیتنه ونه، مشکه نشونه             سقای مشکه ،با تیربزونه

چی بکشیه ،عباس رشید        دیگراباالفضل ،بیّه نا امید    

مرد ایثارووفا                      شه سر ودسّه هدا

خدا وندا حسین غریب            دیگه بیّه  بدون حبیب

پسرام بنین     بهیه نقش زمین       یا اباالفضل یا حسین

الله اکبردرکرببلا     دست اباالفضل بهیّه جدا      یا اباالفضل یا حسین

بی حیائی که اباالفضلِ چشّه بیته هدف

                             تیر هنیشته وسط چشمِ گُلِ شاه نجف

کی مثل عباس دارنه زمونه        عباس غم ره چاره نَوُنه

ازهر طرف در نهر علقمه          بهیته دشمن وره نشونه

خدا  وندا  حسین  غریب          دیگه   بیّه    بدون حبیب

بهیه نقش زمین    پسر ام بنین    یا اباالفضل یا حسین۲

الله اکبر در کرببلا    دست اباالفضل بهیّه جدا      یا اباالفضل یا حسین

دست نداشته تیر ره در بیاره اون ماه روجا

                      خواسّه تیر ره در بیاره شه دتا زانوی جا

کلاه خود از سر، بکته بنه        دشمن بی رحم، دارنه اشنه

عباس سر ره، با عمود کین       بشکنیه خون، دارنه کلنه

دیگه بوته یا اخا                   مه ره دریاب ازوفا

خدا  وندا  حسین  غریب        دیگه  بیّه   بدون حبیب

بهیه نقش زمین    پسر ام بنین    یا اباالفضل یا حسین۲

الله اکبر در کرببلا   دست اباالفضل بهیّه جدا      یا اباالفضل یا حسین

امون از اون ساعتی که نور چشم فاطمه

                             شه خدرّه بَرَسَنّیَه کنار علقمه

براردسّه   بدیه جدا               بدیه ونه    سر بیّه دتا

شه دسّه بشته   برروی کمر   بوته مه کمر   بشکسّه خدا

خدا  وندا   حسین  غریب       دیگه   بیّه   بدون حبیب

بهیه نقش زمین    پسر ام بنین    یا اباالفضل یا حسین۲

الله اکبر درکرببلا    دست اباالفضل بهیّه جدا        یا اباالفضل یا حسین

نوحه شماره ۷

ته گنبد طلای دور               یا حیسن بن علی

ته صحن وته سرای دور      یا حیسن بن علی

ته درد و ته بلای دور          یا حسین بن علی

ته دشت کربلای دور          یا حسین بن علی

ته ششماهه ریکای دور        یا حسین بن علی

الهی ته صدای دور                 یا حسین بن علی

ته آه وناله های دور               یا حسین بن علی

ته عشق وته ولای دور            یا حسین بن علی

عباس با وفای دور                 یا حسین بن علی

اون قامت رسای دور             یا حسین بن علی

ته صبر وته رضای دور            یا حسین بن علی

  یا حسین بن علی  یا حسین بن علی  یا حسین بن علی

===============

بیمو محرمو ودپوشیمی سیو جمه

ته محرم ماه غمها وبلا وماتمه

یا حسین ته وسّه زمی همه بر سینه وسر

هر چی که ته وسّه برمه بکنیم بازم کمه

ته آه وناله های دور    یا حسین بن علی

 یا حسین بن علی  یا حسین بن علی  یا حسین بن علی

==============

ته فدا بوّم آقا کوفی بی شرم وحیا

تره مهمونی بخواسّنه هدانه نامه ها

حَرَکت هکردی وبیموئی تا نصفه راه

ته راه ره دوسّنه ته سر بیاردنه بلا

ته صبر وته رضای دور  یا حسین بن علی

 یا حسین بن علی  یا حسین بن علی  یا حسین بن علی

===============

 ته گناه چی بیه جز اینکه علیّ پسری

تو حسین هسّی وپارۀ تن پیغمبری

مگه پیغمبر نفرما که حسین هسّه مه جان

مگه غیر از تووجود داشته حسین دیگری

ته درد وته بلای دور   یا حسین بن علی

 یا حسین بن علی  یا حسین بن علی  یا حسین بن علی

==============

ته محرم  زمین وآسمونه برمه دره

آخه این ماه عزای لاله های پرپره

ماه داغ قاسم وعباس وعون وجعفره

ماه اون غنچۀ نشکفته علیّ اصغره

ته شیشماهه ریکای دور  یا حسین بن علی

 یا حسین بن علی  یا حسین بن علی  یا حسین بن علی

===============

این همون محرمی هسّه که عباس جوون

دست وسر هداهه در علقمه بیّه غرقه خون

این همون ماهه که تو کنار نعش شه برار

ته کمر بشکسّه ته قدّ رسا بیّه کمون

ته قامت رسای دور     یا حسین بن علی

 یا حسین بن علی  یا حسین بن علی  یا حسین بن علی

==============

نوحۀ شماره ۸

ِمه  پِشت وپِناهی  مِه جان بِرار  مِه علمدارِ لشکری تو

مِه ِچشمِ ُسو ئی و    مِه تَنِ قِرار     مِه یاری ومِه یاوری تو

تِه دَسَّّه کی جِدا هَکَردِه         تِه سَر َره کِی دِتا هَکَردِه

پِرَس دِشمن دارنَه ِاشَنَه          ِبرار تِه داغ مَرَه کَشَنَه(۲)

تِه َرشِید َقدّ و بالارَه بِرار         دِشمَن پاره پاره هَکَردِه

تِه پاره پاره تن  تِه جِدا بَهِی دَس  مِه چِشمُونِ سُورَه بَوَردِه

ته دسّه کی جدا هکرده         ته سر ره کی دتا هکرده

پرس دشمن دارنه اشنه          برار ته داغ مره کشنه(۲)

عَلَم گِیرَ بِرار   تِه َعلَم کُوئه                   تِه قَدّ و بالای بَلارَه

تِه دِتا دَس که َبیِّه قَلَم کُوئه                  بِرار تِه داغ نَوُنه چاره

 ته دسّه کی جدا هکرده        ته سر ره کی دتا هکرده

پرس دشمن دارنه اشنه          برار ته داغ مره کشنه(۲)

بِرار مِه کَمَر بِشکِسَّه از تِه غَم                 مَرَه تاب وتَوون دَنِیَه

تِه ره مِن چِی ُجوری حَرَکِت بَدِم      تِه تَن ِرز و  رَمُون  بَهِیَه

ته دسّه کی جدا هکرده         ته سر ره کی دتا هکرده

پرس دشمن دارنه اشنه          برار ته داغ مره کشنه(۲)

چِی جُورِی دَگِردِم  بِی تُو خیمه گاه      سکینه ره جواب چی بَووِم

اگر مِه جا بَپِرسِن عمو کوئه                  یا بَپِرسِه ُرباب چِی بَووِم

ته دسّه کی جدا هکرده         ته سر ره کی دتا هکرده

پرس دشمن دارنه اشنه          برار ته داغ مره کشنه(۲) 

  

چتی ته نازنین تن ره سر بِلَّم                    دَسَّه خالی چِتِی دَگِردِم

چتی رها هَکَنَم تَرَه بُورم                        بِرارجان مِن تِه دُور بَگِردِم

ته دسّه کی جدا هکرده         ته سر ره کی دتا هکرده

پرس دشمن دارنه اشنه          برار ته داغ مره کشنه(۲)

================

نوحۀ شماره ۹

پسر علی ولی الامه (۲)              هم علمدار هم سقامه

 پسر علی ولی الامه (۲)            مرد میدونمه بی پروامه

شیر بیشه گیرمه ای دشمن           قوی و دلیرمه ای دشمن

 رمز رزم من هسته یا زهرا       سردار و امیرمه ای دشمن

****

 من بیمه کربلا جنگ هاکنم          عرصه بر شماها تنگ هاکنم

 شمه جان ره گرمبه با ذوالفقار                خاک کربلا ره خون رنگ ها کنم

                                              ****

 گوش هاکنین کوفیان بی وفا                     ترس و وحشتی ندارمه از شما

من رضای حق ره دارمه در نظر            وسه دست بکشین از جور و جفا

                                              ****

 راه حق راه نجات بدونین                       حق رفیع الدرجات بدونین

 مزد بی وفایها جهنمه                              وعده گاه پل صراط بدونین

****

 من حسین ابن علی ره یارمه                  ونه عاشقمه ، بی قرار مه

در مرامم دنیه بی وفایی                          بخدا قسم که وفادار مه      ****

 بیمه شماره حالی هاکنم                           شه دل عقده ره خالی هاکنم

 بدونین حسین مه ولی نعمته                                 بیمه ونسه کاری ها کنم     ****

افتخار کمبه که سقا بهیمه                        ساقی لشکر مولا بهیمه

چه اجازه ندننی او بهیرم                                      بی حیاتر از شما من ندیمه ****

 اگه اما دار مبی جرم وخطا                    طفل شش ماهه که ندارنه گنا

 ونه دل تش بهیته تشنایی جه                شاهد ظلم شما هسته خدا

شعر از آقای ذبیحی

============

نوحۀ شماره   ۱۰ 

زبان حال حضرت زینب (س)

 نیزه سر بزونه مه برار سر ره                بیاردنه یاد مره میخ داغ در ره

 بکشیه بلا (۲) مدینه تا کربلا (۲)            تا قیامت مه زخم  دل ندارنه دوا (۲)

 مه واری خواخر کی بدیه (۲)                رنج و مصیبت بکشیه (۲)

 حسین مه غریب براره               مه چش سو دل قراره

         ****

 جد مطهر من حضرت نبیه                      حضرت زهرا مه مار مه پیر علیه

 مه جان مار مه واری بلا بکشید                          علی مه جان پیر روز خش ندیه

                            ****

 دنیا بیمومه تا یار دین بهوم                      تشیه ای به ریشه مشرکین بهوم

 مظهر و صبر و وفا بزمین بهوم                                     کوه بلا بکشم دلغمین بهوم

         ****

کوفیون آشناسنه من و براره                     اشناسنه علی دتا یادگاره

بهم بزونه چیتی روز و روزگارره           بهیتنه مه دست جه مه شش تا برار ره

                ****

 غریبه نینه مره اسیرها کردند                  خویی که بدبیمه تعبیر هاکردنه

 تهمت وناسزا جه تحقیرها کردنه                         مه دست ره بهینه زنجیرها کردنه

           ****

 مه یادجه در نشونه قتلگاه برار               مه دل ره داغ بزوه دشمن نابکار

 بوردمه کربلا جه خسته اسیروار            امون از این مردم بد این روزگار

                  ****

 هر چی بلا بدیمه خدا شاهد هسته             مه گل بهینه پرپر همه دسته دسته

دشمن خیال کِنده من خله بیمه خسته          اندوه صبوری کمبه خدا باره بوسه

                          ****

کمین دریا میزبون بی حیایی کنده              شه مهمون ره اینجوری پذیرایی کنده

 شه عهد اشکنده بی وفا کنده                   دور دنه کوچه بازار تماشایی کنده

                        ****

اینایی که دونه مه نسب ها شمیه                مره برار واری گنه خارجیه

                ****

 اما عزادار بیمی شام چراغون بیه           شامی که شهر قوم نامسلمون بیه

مردم شام و شون لبا خندون بیه                دنیا مه چش پلی مثل زندون بیه

              ****

 هر چی که من بدیمه همه زیبا بیه            مه وسه اطاعت از امر خدا بیه

 دشمن رسوایی و امه رضا بیه                وشون کار جفا وامه وفابیه

           ****

خدا خواسته که مره اینجوری بوینه           صاحب اختیار سه رب العالمینه

 مه قسمت و سر گذشت خدا دونده اینه     غریبمه بی برار در شومبه مدینه

       ****

 بکشیمه بلا (۲) مدینه تا کربلا (۲)           تا قیامت مه زخم دل دوا ندارنه (۲)

مرواری خواخرکی بدیه (۲)                   رنج و مصیبت بکشیه (۲)

 حسین مه غریب براره              مه چش سو دل قراره

شعر از آقای ذبیحی

===========================

ماه محرم بیمو (شعر مازندرانی با ترجمه فارسی)

ماه محرم بیمو

Maheh Moha em biyamo

محرم هسه ماه خون

Moha em haseh maheh kho

مصیبت  و  عزاهه

Mosibe o azaheh

حسین (ع) وسه دل خراب

Hosei e veseh del khe ab

تن جمه ی سیاهه

Ta jemeyeh siyaheh

ادامه مطلب …

متن مداحی مازندرانی

    نظرات بسته شده اند