سایت سماد تبریز


سایت سماد تبریز

ورود به سامانه سماد **************طلاعیه ۳۱۰۱۱۴۰۱  دانشجویان عزیز متوانید جهت افزایش اعتباراز لینکh ps:po al. ab izu.ac.i payme استفاده نمایند . لطفا *فروش ژتون *را انتخاب و مبلغ مورد نظر را واریزو *تصویر رسید  نهایی *واریزی را به ایمیل: fa ima a d@gmail.com ارسال نموده تا در اولین فرصت افزایش اعتبار ،انجام پذیرد.                […]


سایت سماد تبریز

ورود به سامانه سماد

**************طلاعیه ۳۱۰۱۱۴۰۱  دانشجویان عزیز متوانید جهت افزایش اعتباراز لینکh ps:po al. ab izu.ac.i payme استفاده نمایند .

لطفا *فروش ژتون *را انتخاب و مبلغ مورد نظر را واریزو *تصویر رسید  نهایی *واریزی را به ایمیل: fa ima a d@gmail.com ارسال نموده تا در اولین فرصت افزایش اعتبار ،انجام پذیرد.  

                  *** مهم ***                قانون رزرو و لغو، به مدت ۴۸ ساعت می باشد..

آموزش افزایش اعتبار تغذیه و رزرو غذا

آموزش انتقال اعتبار

آموزش تخصیص رمز دوم

آموزش مشاهده عملکرد

شماره تلفن امور دانشجویی دانشکده مرند: ۰۴۱-۴۲۲۶۳۳۰۰ – ۰۴۱-۴۲۲۶۰۰۰۳-۰۴۱-۴۲۲۳۵۸۹۹  شماره داخلی ۱۱۵ – ۱۱۶- ۱۱۷

ایمیل اموردانشجویی دانشکده مرند:fa ima a d@gmail.com

 hmosaie@ ab izu.ac.i

m_samadifa @ ab izu.ac.i

رزرو غذا دانشگاه تبریز www.samad. ab izu.ac.i

فعالیت غذاخوریها در دانشگاه تبریز:واحد غذاخوریها تهیه، پخت و توزیع غذای سالم و بهداشتی براساس آمار ژتون فروشی ها را برعهده دارند. تهیه و توزیع غذا و انجام امور نظافتآشپزخانه ها و سالنهای غذاخوری تمام سلف سرویسهای دانشگاه به پیمانکار واگذار گردیده است. تأمین مواد اولیه غذایی در غذاخوریهای داخل دانشگاه از اول مهر ۱۸ و غذاخوریهای واقع در خوابگاههای شهرک امام )ره( و ولیعصر )عج( از اسفند ۱۸ به پیمانکار واگذار گردیده است و مسئولین غذاخوریها و کارشناسان تغذیه بر انجام امور مربوط به مراحل اولیه تهیه مواد غذایی تا توزیع آن نظارت و کنترل می نمایند.

ورود به سیستم  رزرو غذای دانشجویی

سایر لینک های دسترسی

سایت سماد تبریز

    نظرات بسته شده اند