کشور شوروی


کشور شوروی

شوروی سابق: کشورها – بازی‌های آزمون نقشه Would you like you sco es o be saved so ha you ca ack you p og ess? Ge a Se e a membe ship o Pa eo .com! I ‘s jus 1 USD pe mo h. This game i Pe sia (فارسی) was played 0 imes yes e […]


شوروی سابق: کشورها – بازی‌های آزمون نقشه

Would you like you sco es o be saved so ha you ca ack you p og ess? Ge a Se e a membe ship o Pa eo .com! I ‘s jus 1 USD pe mo h.

This game i Pe sia (فارسی) was played 0 imes yes e day.

شوروی

calli g_code

شورویِ سوسیالیستی جماهیر ِاتحاد یا خلاصتاً شوروی اتا سوسیالیستی و کمونیستی کشور بی‌یه که روسیه و چنتا متحد ِجمهوری جه تشکیل بی‌یه که تأسیس بیّن جه (۱۹۲۲) تا رِقِدبوردِن گادِر (۱۹۹۱) گتِ قسمتونی از اروپا و آسیا ره شه سامون دله داشته و دِنیایِ گترین کشور بی‌یه.

شوروی روسیه‌یِ انقلاب ۱۹۱۷ ِنتیجه بی‌یه و روسیه ونه گتترین جمهوری بی‌یه. شوروی اتی ایدئولوژی داشته که سوسیالیسم ره خاسته واقعیت دله آزمایش هاکنه. وشون خاستنه نتیجتاً مردم ِپول و دارایی ره جمع هاکِنِن و مساوی همه میون تقسیم هاکِنِن.

نومدچی‌ین

این کشور نوم روسی دله Союз Советских Социалистических Республик (تلفظ وانه: سویوز سُوتسکیح سوسیالیستی چـِسکیح رسپوبلیک) هسه که ونه مخفف CCCP (تلفظ: اس‌اس‌اس‌اِر) بی‌یه. ونه انگلیسی و بین‌المللی نوم U io of Sovie Socialis Republics یا خلاصتاً Sovie U io هسه که با مخففاً USSR بنومسته وانه.

تقسیماتدچی‌ین

شوروی پونزه‌تا جمهوری جه تشکیل بی‌یه که بعد ونه رقد بوردن، هر کامین شه وسّه اتا سیوا کشور بَینه.

کشور شوروی

    نظرات بسته شده اند